Polityka prywatności dla LATITO sp. z o.o.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LATITO sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 lok. 115 

II. Inspektor Ochrony Danych

LATITO sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych który/która chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: dariusz.tomon@ecomplus.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Celem Polityki Prywatności (dalej: Polityka), jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.latito.pl (dalej zwany: Sklepem internetowym).

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zawartą w Sklepie internetowym transakcją, w chwili rejestracji konta oraz przy zapisanie do newslettera.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz innych usług takich jak:

  • realizacji programów promocyjnych;
  • obsługi zawartych transakcji, w tym rozliczenie płatności oraz wysyłka towaru,
  • zapewnienie realizacji praw konsumenta, tj. prawa rękojmi lub zwrotu towaru, 
  • udostępnianie własnych newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.

5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes LATITO wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

IV. Zakres przetwarzanych danych

1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

2. Korzystanie z konta wymaga dodatkowo podania danych adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).

3. Zapisanie się do newslettera wymaga podania adresu e-mail.

4. Realizacja zawartych umów sprzedaży imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).

5. Rozliczenie środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się z pobieraniem dodatkowych informacji takich jak: adres IP przypisany do komputera lub innego urządzenia lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

V. Prawo osób, których dane są przetwarzane

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Żądanie usunięcia danych może spowodować usunięcie konta w Sklepie internetowym.

2. Może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.

3. Może Pan/Pani żądać poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Może Pan/Pani dokonać zmian po zalogowaniu w Sklepie internetowym w zakładce „Moje dane”.

4. Może Pan/Pani odwołać zgodę na otrzymywanie Newslettera.

5. Może Pan/Pani żądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Odpowiedź na zgłoszone żądania przesłana nie później niż w ciągu miesiąca. 

8. Dane o dokonanych przez Pana/Panią transakcjach przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia interesów LATITO jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

VI. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwe było złożenie zamówienia.

2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

5. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

VII. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez okres:
a. istnienia Twojego konta w Sklepie internetowym;
b. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
c. prowadzenia działań promocyjnych  (newsletter) – do czasu odwołania Pana/Pani zgody.
d. działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) - do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

IX. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów, firmom kurierskim, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

3. Pana/Pani dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści  o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług  promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.  

4. W sklepie internetowym przetwarzane są dane użytkowników przez podmioty grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

X. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 luty 2023

Polityka cookies 

1. Latito na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, podmioty grupy Wirtualnej Polski). To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.

2. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer lub aplikację sklepu internetowego, zapisywane na urządzeniu końcowym klienta (np. komputer, smartfon). Przechowuje się w nich informacje oraz dane analityczne i statystyczne niezbędne do prawidłowego działania usługi oraz dostosowania sklepu do Pani/Pana preferencji. Pliki cookies nie mają wpływu na urządzenie oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych urządzenia końcowego. W zależności od typu są usuwane po zamknięciu przeglądarki (pliki sesyjne) lub zapamiętywane w urządzeniu przez określony czas (pliki stałe). Pliki cookies mają wpływ na doskonalenie naszych usług.

3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.Your sale coupon here!

Don’t show this popup again

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Znajdź nas na: