Polityka prywatności dla LATITO sp. z o.o.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LATITO sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 lok. 115 

II. Inspektor Ochrony Danych

LATITO sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych który/która chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: dariusz.tomon@ecomplus.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Celem Polityki Prywatności (dalej: Polityka), jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.latito.pl (dalej zwany: Sklepem internetowym).

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zawartą w Sklepie internetowym transakcją, w chwili rejestracji konta oraz przy zapisanie do newslettera.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz innych usług takich jak:

  • realizacji programów promocyjnych;
  • obsługi zawartych transakcji, w tym rozliczenie płatności oraz wysyłka towaru,
  • zapewnienie realizacji praw konsumenta, tj. prawa rękojmi lub zwrotu towaru, 
  • udostępnianie własnych newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.

5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes LATITO wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

IV. Zakres przetwarzanych danych

1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

2. Korzystanie z konta wymaga dodatkowo podania danych adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).

3. Zapisanie się do newslettera wymaga podania adresu e-mail.

4. Realizacja zawartych umów sprzedaży imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).

5. Rozliczenie środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się z pobieraniem dodatkowych informacji takich jak: adres IP przypisany do komputera lub innego urządzenia lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

V. Prawo osób, których dane są przetwarzane

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Żądanie usunięcia danych może spowodować usunięcie konta w Sklepie internetowym.

2. Może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.

3. Może Pan/Pani żądać poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Może Pan/Pani dokonać zmian po zalogowaniu w Sklepie internetowym w zakładce „Moje dane”.

4. Może Pan/Pani odwołać zgodę na otrzymywanie Newslettera.

5. Może Pan/Pani żądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Odpowiedź na zgłoszone żądania przesłana nie później niż w ciągu miesiąca. 

8. Dane o dokonanych przez Pana/Panią transakcjach przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia interesów LATITO jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

VI. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwe było złożenie zamówienia.

2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

5. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

VII. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez okres:
a. istnienia Twojego konta w Sklepie internetowym;
b. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
c. prowadzenia działań promocyjnych  (newsletter) – do czasu odwołania Pana/Pani zgody.
d. działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) - do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

IX. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów, firmom kurierskim, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

3. Pana/Pani dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści  o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług  promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.  

X. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 luty 2023

Your sale coupon here!

Don’t show this popup again

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Znajdź nas na: