REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I INFORMACJE 

1 Sklep internetowy www.latito.pl prowadzony jest przez firmę LATITO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Młynarska 42 lok. 115 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000997079 dalej: „Sklep” lub „LATITO”;

2 Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep w każdy z poniższych sposobów:
a) pod adresem: ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa
b) pod adres poczty elektronicznej: biuro@latito.pl , 
c) telefonicznie:  +48 690 558 989

II INFORMACJE OGÓLNE

1 Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem strony www.latito.pl oraz zwrotu zakupionych towarów.

2 Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

3 Dokonując zakupu Klient akceptuje niniejszy Regulamin („Regulamin”). 

4 Podczas Rejestracji jak i korzystania ze sklepu internetowego, należy podawać wymagane, prawdziwe i dokładne dane oraz informacje. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.

5 Zakazane jest podejmowanie działań, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa Sklepu, w tym w szczególności: 
a) ingerowanie w jakikolwiek sposób w środowisko systemowe Sklepu, w tym szczególnie poprzez wprowadzanie do niego szkodliwego (złośliwego) oprogramowania;
b) korzystanie ze Sklepu w sposób, który mógłby zakłócić jego funkcjonowanie lub spowodować uciążliwości dla innych jego użytkowników lub pracowników Sklepu, 

6 Wszystkie treści oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie www.latito.pl objęte są prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody LATITO.

7 Zakazane jest korzystanie z treści oraz elementów graficznych znajdujących się na stronie Sklepu, w tym w szczególności zdjęć do użytku własnego, lub użytku innych podmiotów. 

III OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

1 Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2 Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które LATITO przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3 Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów bez konieczności rejestracji Użytkownika lub po zarejestrowaniu Użytkownika.

4 Po zarejestrowaniu jako Użytkownik, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

IV REJESTRACJA

1 Sklep internetowy umożliwia dokonanie rejestracji konta Użytkownika. Rejestracja nie jest wymagana.

2 Użytkownik może dokonać rejestracji wielu kont, przy czym jeden adres e-mail może być przypisany tylko do jednego konta.

3 Dokonać rejestracji konta Użytkownika można w następujący sposób:
a) poprzez wykorzystanie posiadanego konta na portalu facebook.pl 
b) poprzez podanie adresu e-mail

4 Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać konta innym osobom,

V ZAMÓWIENIA

1 Klient składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.latito.pl

2 Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

3 Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sklep.

4 Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany oraz tabela rozmiarów.

5 Zamawiając towar, należy dokonać wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy,  określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

6 Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze/kolorze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

7 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta. Klient może wybrać opcję „Zamów bez logowania”.

8 Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

9 Istnieje możliwość zmiany zawartości Koszyka poprzez usunięcie Towarów lub dodanie nowych do momentu kliknięcia „Kupuję i płacę”.

10 Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta oferty za zakup wybranych towarów.

11 Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części Metody płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

12 W przypadku wybrania płatność online, Klient zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności.

13 W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

14 W przypadku nieotrzymania zapłaty zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

15 Anulowanie zamówienia możliwe jest na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, w tym celu wystarczy zaprzestać przechodzenia kolejnych kroków i wyjść z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

16 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.

17 Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej po skompletowaniu zamówienia i przekazaniu go do wysyłki.

18 Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

19 W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości LATITO może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu ich wyjaśnienia, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

20 W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

21 W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

VI SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1 Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

2 W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

3 Czas skompletowania zamówienia oraz przekazania go do wysyłki wynosi 1-2 dnia robocze. Całkowity czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu dostawy. Szczegółowe informacje o terminach dostaw można znaleźć przy wyborze sposobu dostawy.

4 Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem, firmy kurierskiej Paczkomaty Inpost, kurier Inpost.

5 LATITO udostępnia określone dane osobowe Klienta podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia towaru.

6 Koszty dostawy towaru pokrywa Klient.

7 Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności. Szczegółowe informacje znajdują się w Cenniku dostawy. 

8 Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru.

9 W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie LATITO poinformuje Klienta w terminie 7 dni od złożenia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane.

VII CENY

1 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2 Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i LATITO. 

4 LATITO zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

5 Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

VII FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

1 Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. 
b) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Payu.  Po dokonaniu wyboru, Klient zostaje w bezpieczny sposób przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.
c) Karta płatnicza: w przypadku gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument (osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji dokonująca czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. brak charakteru zawodowego zakupionego towaru), który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. 

2 Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Rzeczy należy odesłać na adres: Strobów 2D, Pawilon handlowy nr 4, 96-100 Skierniewice lub osobiście w punkcie pod adresem: Strobów 2D, Pawilon handlowy nr 4, 96-100 Skierniewice w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00.

3 Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument. Sprzedający dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument.

4 LATITO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
a) pocztą na adres: Strobów 2D, Pawilon handlowy nr 4, 96-100 Skierniewice
b) przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@latito.pl
c) przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,

6 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa powyżej.

7 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8 W przypadku braku odbioru towaru przez Klienta, skutkującego zwrotem towaru LATITO uznaje się, że Klient odstąpił od zawartej Umowy. LATITO ma prawo obciążyć klienta kosztami zwrotu towaru oraz dodatkowymi kosztami dostawy wynikającymi z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.

X REKLAMACJE

1 Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów LATITO ponosi odpowiedzialność za wady.

2 Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

3 Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pocztą na adres: Strobów 2D, Pawilon handlowy nr 4, 96-100 Skierniewice
b) przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@latito.pl
c) przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Reklamacja” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,

4 Składając reklamację należy wskazać przyczyny reklamacji tj. dokładny opis wady oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, w tym w szczególności dane Klienta, datę nabycia towaru a także żądanie Klienta i preferowaną formę kontaktu. 

5 W przypadku stwierdzenia wady, Klient może według swojego wyboru:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
c) w przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, Klient zostanie poinformowany przez Sklep o przyczynie braku możliwości wymiany oraz alternatywnym sposobie rozpatrzenia reklamacji;

6 Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że wykonanie żądania Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. 

7 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

9 W przypadku doręczenia przez kuriera DPD, kuriera Inpost, Poczta Polska zniszczonej/naruszonej paczki, należy sporządzić stosowny protokół szkody. Należy spisać go w obecności kuriera w momencie doręczenia paczki. Druk protokołu szkody powinien posiadać kurier. Brak protokołu szkody może skutkować nieuwzględnieniem reklamacji.

10 LATITO rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

11 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu internetowego – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@latito.pl

12 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

XI WYSTAWIENIE FAKTURY

1 W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

2 LATITO nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

3 W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez LATITO. LATITO wystawia fakturę korygującą z chwilą otrzymania zwrotu towaru, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

XIII PRZETWARZANIE DANYCH

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, LATITO przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

XIV ZAPISY KOŃCOWE

1 Przed każdym zawarciem umowy sprzedaży produktów w Sklepie powinieneś zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Posiadaczy kont Użytkowania o każdej zmianie Regulaminu informujemy w wiadomości e-mail.

2 W sprawach, nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3 LATITO zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadkach takich jak:
a) zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji przez odpowiednie organy lub na skutek orzeczeń sądów, jak również wyjaśnień, interpretacji lub zaleceń wydanych przez odpowiednie organy państwowe, jeżeli ma to znaczenie dla postanowień Regulaminu,
b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem, 
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczonych usług na podstawie Regulaminu przez wprowadzenie nowych funkcji lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcji lub usług,
d) zmiana sposobów płatności lub wysyłki,
e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych.

4 Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży Towarów w Sklepie zawartych po wejściu w życie zmian.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Znajdź nas na: